• Ons adviesteam Ivo, Marco, Tom en Manon staan voor uw klaar!
  • Email ons op: info@hardhoutdiscount.nl
    Bel ons kantoor in Hengelo: 053-808 03 21
    Of WhatsApp direct met 06 23 37 31 77 (ook in het weekend)

Op de door hardhout discount  geleverde, hardhout, lariks, douglas wordt een garantie gegeven voor de looptijd van minimaal 1 jaar (indien de garantie langer is wordt dit per product aangegeven). Onze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie waar de consument recht op heeft. 

Naast de fabrieksgarantie zit er op onze producten een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u als de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

- Wij verwijzen altijd naar onze montage handleidingen om uw garantie te behouden. De juiste verwerking van tuinhout voorkomt vroegtijdige problemen. Bij twijfel dient u zelf een bouwkundig expert in te schakelen. Let op! Bij niet de juiste montage van al onze producten vervalt de garantie.

- Wij adviseren klanten het tuinhout na levering meteen te verwerken. Hout is immers een natuurproduct. Bij opslag in (warme) garages of in de zon heeft u kans op extreme werking van het geleverde hout. Als u het hout opslaat, dan dit te doen in een ruimte waar geen optrekkend vocht kan plaatsvinden, bij voorkeur op een betonvloer leggen, op gras of op zand, zal vocht optrekken en uw hout laten vervormen. Als hardhout degelijk is vastgeschroefd/verwerkt dan zal vervorming bijna niet meer voorkomen.

- Uw garantie vervalt indien artikelen toepast worden op een wijze waarvoor deze niet bedoeld zijn en bij normale slijtage (zoals het dek van vlonders en vergrijzing van hout door UV straling). Om de garantie te behouden dienen alle constructies (zoals schuttingen, vlonders, beschoeiingen) van uitsluitend materialen van Hardhout Discount te vervaardigen. Onze artikelen zijn bedoeld voor de particuliere markt en niet voor industriële toepassingen.

-  Bij het verwerken van tuinhoutproducten (zoals bijvoorbeeld tuinhuis, vlonder, schutting, beschoeiing en overkapping) is de onderliggende bodem veelal de basis. Wij adviseren ten alle tijde een bodemspecialist en/of uw gemeente te raadplegen alvorens te gaan bouwen. In de stappenplannen / bouwtips op de site zijn algemene montage adviezen en spelregels opgenomen ter verwerken van de tuinhoutproducten. Specifiek (lokaal) voorkomende slappe klei / zandlagen, opgehoogde grond en/of oxiderende veenlagen en dergelijke kunnen (na verloop van tijd) schade aan genoemde bouwwerken geven. Enige aansprakelijkheid inzake dezen en/of kostenvergoeding na schade is dan ook door ons uitgesloten binnen de garantie. Verzakking van een gemaakte vlonder of een geplaatst tuinhuis, overkapping of schutting is voor u eigen risico.

U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke of per email toestemming van ons het product verwerkt is in een alternatieve toepassing. Ook mag u geen wijzigingen hebben aangebracht en/of het product gebruikt hebben voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. U bent eveneens ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor berekeningen omtrent draagconstructies. Schade als gevolg van verzakkingen van de ondergrond van uw constructie vallen niet binnen de garantie. Het oxideren van ijzerwaren valt tevens buiten de garantie. Tevens valt weerschade, waaronder ook stormschade valt, buiten de garantie.

Indien wij overgaan tot uitkering, geldt altijd dat wij uitsluitend de artikelen vergoeden en geen derdenkosten en vervolgkosten en montagekosten.

- De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop. Bewaar daarom altijd uw factuur. Eventuele bijkomende kosten of kosten voor montage of demontage worden niet door Harhout Discount vergoed. 

- Hardhout Discount staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

- De door Hardhout Discount geleverde producten kunnen natuurproducten betreffen. De natuurproducten zijn onderhevig aan weersinvloeden en kunnen daardoor onder andere barsten, scheuren en verkleuringen vertonen. Geringe afwijkingen in kleur, dikte en kwaliteit bekend echter niet dat de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Lees op de pagina kenmerken van hout meer details over houteigenschappen.

- Schade aan de geleverde zaken kan evenwel ontstaan als gevolg van verzakkingen van de ondergrond of door een onjuiste constructie door de consument. Schade als gevolg van het voorgaande valt niet binnen de garantie en Hardhout Discount is niet gehouden tot vergoeding van dergelijke schade.

- Hardhout Discount  is niet gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hardhout Discount  of tenzij er sprake is van een non conformiteit. Hiervoor geldt het in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel in artikel 12 en in artikel 7:17 BW e.v. gestelde.

- Indien Hardhout Discount, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

- De consument is gehouden Hardhout Discount te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Hardhout Discount  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument komen.

CALCULATE YOUR PROJECT

CALCULATE YOUR PROJECT

Quick calculation

PRICE CALCULATION